За 23 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в над 20 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща шест отрасъла
  • Дружеството е сред най-високоликвидните на борсата
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността "Синергон холдинг" АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През май 2020 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (6S7) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 4 192
  • Най-ниска цена: 0.65лв.
  • Най-висока цена: 0.72лв.
  • Средно претеглена цена: 0.69лв.