За 25 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в 20 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща четири отрасъла
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността "Синергон холдинг" АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През декември 2022 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (SNRG) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 7563
  • Най-ниска цена: 0.96лв.
  • Най-висока цена: 1.17лв.
  • Средно претеглена цена: 1.10лв.