За 25 години история:

  • „Синергон холдинг” АД е мажоритарен собственик в 19 предприятия
  • „Синергон холдинг” АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща четири отрасъла
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността „Синергон холдинг” АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През август 2023 г. книжата на „Синергон холдинг” АД (SNRG) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 36495
  • Най-ниска цена: 0.95лв.
  • Най-висока цена: 1.04лв.
  • Средно претеглена цена: 0.98лв.