За 25 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в над 20 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща шест отрасъла
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността "Синергон холдинг" АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През декември 2020 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (6S7) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 52 586
  • Най-ниска цена: 0.71лв.
  • Най-висока цена: 0.87лв.
  • Средно претеглена цена: 0.74лв.