За 25 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в над 20 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща шест отрасъла
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността "Синергон холдинг" АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През март 2021 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (SNRG) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 9609
  • Най-ниска цена: 0.72лв.
  • Най-висока цена: 0.81лв.
  • Средно претеглена цена: 0.76лв.